រឿងខ្លី៖ អាចោរ

រឿងខ្លី៖ អាចោរ

ដោយ ទី ហ្សានិត, 18-08-2017, 05:25 PM , ប្រភេទ : បទវិចារណកថា

ថ្ងៃនេះ សាលាត្រាជូ សូមនាំមកជូននូវ រឿង អាចោរ ជាប្រភេទរឿងខ្លី ដោយផ្អែកលើប្រវត្តិពិត ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមកម្ពុជាដែលយើងអាចចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកែលម្អបាន។

ទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ