បទអន្តរាគមន៍ដោយ លោកមេធាវី លី ច័ន្ទតុលា ស្ដីពី «ការងាររបស់មេធាវីនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា»

បទអន្តរាគមន៍ដោយ លោកមេធាវី លី ច័ន្ទតុលា ស្ដីពី «ការងាររបស់មេធាវីនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា»

ដោយ Sala Traju Admin, 22-09-2017, 12:03 PM , ប្រភេទ : សិក្ខាសាលា

នៅក្នុងសិក្ខាសាលា «វិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសបារាំង និងក្នុងក្របខណ្ឌយុត្តាធិការអន្តរជាតិ» លោកមេធាវី លី ច័ន្ទតុលា នាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុនមេធាវី អេស.វី.ភី, សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនៃសមាគមសាលាត្រាជូ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីអាណត្តិទី៧ បានធ្វើបទអន្តរាគមន៍ស្ដីពី «ការងាររបស់មេធាវី នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា» ។

សូមទាញយកបទអន្តរាគមន៍ ជា PDF ចុចនៅទីនេះ