ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ ៤៦, ៤៧ និង៤៨ សប្តាហ៍ទី១ ទី២ ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ ៤៦, ៤៧ និង៤៨ សប្តាហ៍ទី១ ទី២ ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

ដោយ Sala Traju Admin, 06-10-2017, 05:58 PM , ប្រភេទ : បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍

សូមរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្ព្រឹត្តិបត្រអេឡិចត្រូនិកស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ ៤៦, ៤៧ និង៤៨ សប្តាហ៍ទី១ ទី២ ទី៣ ខែកញ្ញា។ សាលាត្រាជូសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ កញ្ញា​ ជន​ មុនីរ័ត្ន អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងសាលាត្រាជូ ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការសរសេរវិចារណកថាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ និងមន្ទីរសារការីសេដ្ឋាវិទូ ចំពោះកិច្ចសហការក្នុងការចងក្រងព្រឹត្តិបត្រនេះឡើង។

៚ ទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ 

៚ ស្វែងរកព្រឹត្តិបត្រលេខមុនៗ ចុចនៅទីនេះ

Instagram