វីដេអូ (វគ្គ ២) សិក្ខាសាលាស្តីពី «វិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសបារាំង និងក្នុងក្របខណ្ឌយុត្តាធិការអន្តរជាតិ», ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

វីដេអូ (វគ្គ ២) សិក្ខាសាលាស្តីពី «វិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសបារាំង និងក្នុងក្របខណ្ឌយុត្តាធិការអន្តរជាតិ», ថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

ដោយ Sala Traju Admin, 18-12-2017, 11:25 AM , ប្រភេទ : សិក្ខាសាលា

សូមរីករាយទាំងអស់គ្នា ជាមួយនឹង

- បទអន្តរាគមន៍​ «ការទទួលខុសត្រូវរបស់មេធាវីបារាំង» ដោយ លោកស្រី Elsa MARKIRIAN មេធាវីនៅទីក្រុង Brive

- បទអន្តរាគមន៍ «វិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅក្នុងក្របខណ្ឌយុត្តាធិការ​​អន្តរជាតិ»​ ដោយ លោក Philippe MORICEAU មេធាវី និងជាអតីតប្រធានគណៈមេធាវី នៅទីក្រុង Bayonne និងជាសមាជិកនៃសមាគមអ្នកការពារគ្មានព្រំដែនបារាំង