វត្តមាននៃ លោក យី បូរ៉ា អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងសាលាត្រាជូ

វត្តមាននៃ លោក យី បូរ៉ា អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងសាលាត្រាជូ

ដោយ Sala Traju Admin, 15-01-2018, 12:43 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូមានសេចត្ដីសោមនស្ស និងសូមស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមាននៃលោក យី បូរ៉ា អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងសាលាត្រាជូ។

បូរ៉ា សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ផ្តល់ដោយស្ថានទូតបារាំងនៅកម្ពុជា ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឆ្នាំទី២ នីតិសាធារណៈ ឯកទេសនីតិកិច្ចសន្យាសាធារណៈ ដែលរួមបង្កើតឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យធំៗចំនួនបី នៅតំបន់ Rhône-Alpes នៃប្រទេសបារាំងរួមមាន សាកលវិទ្យាល័យ Lumière Lyon 2 សាកលវិទ្យាល័យ Jean Moulin Lyon 3 និងសាកលវិទ្យាល័យ Jean Monnet Saint-Étienne ។