ការកំណត់ និងបែងចែកអាសនៈរដ្ឋសភា ជូនគណបក្សនយោបាយ តាមរយៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ

ការកំណត់ និងបែងចែកអាសនៈរដ្ឋសភា ជូនគណបក្សនយោបាយ តាមរយៈលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ

ដោយ លី វ៉ុង, 31-07-2018, 03:15 PM , ប្រភេទ : ជំនួយស្មារតី

តើ តំណាងរាស្ត្រ ឬសមាជិករដ្ឋសភា ត្រូវបានជ្រើសតាំង​យ៉ាងដូចម្ដេច?

មុននឹង​ឈានទៅ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ គេត្រូវកំណត់នូវមូលដ្ឋានសម្រាប់ការកំណត់​អាសនៈរដ្ឋសភាសរុប ជាមុនសិន ដែលរួមមាន ការកំណត់​​​អង្គបោះឆ្នោត, ការកំណត់អាសនៈសរុប​ និង​ការកំណត់មណ្ឌល​បោះឆ្នោត​​ (ក)។ ក្រោយការបោះឆ្នោត​រួចរាល់ គេត្រូវគណនា​នូវ​ចំនួនអាសនៈ ដែលគណបក្ស​នយោបាយនីមួយៗ ត្រូវទទួលបាន​ (ខ)។

៚ ទាញយកជា PDF​ ចុចនៅទីនេះ