ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឆ្នាំ២០១៨

ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ឆ្នាំ២០១៨

ដោយ នាក់ រតនា, 10-08-2020, 09:29 PM , ប្រភេទ : ជំនួយស្មារតី

ច្បាប់ថ្មីស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រប់នៅថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រកាសថាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ក្នុងសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ និងត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើជាផ្លូវការតាមរយៈព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។

ច្បាប់នេះបែងចែកចេញជា ៩ ជំពូក និង ៥៩ មាត្រា ដោយខុសប្លែកពីច្បាប់ចាស់ ដែលមានត្រឹម ៥ ជំពូក និង ៣៥ មាត្រាប៉ុណ្ណោះ។ យើងនឹង​សិក្សាដោយ​ចែកចេញជាផ្នែក ពាក់ព័ន្ធនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួង/ស្ថាប័ន តួនាទី និងភារកិច្ចសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល និង​សមាសភាព ដែលមិនមែនជាសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាល។

៚ ទាញយកជា PDFចុចនៅទីនេះ
៚ ស្វែងរកវាក្សស័ព្ទដទៃទៀតចុច​នៅទីនេះ