អត្ថបទនៃបាឋកថាសាធារណៈ ៖ នីតិគ្រួសារ និងវិជ្ជាជីវៈសារការី

អត្ថបទនៃបាឋកថាសាធារណៈ ៖ នីតិគ្រួសារ និងវិជ្ជាជីវៈសារការី

ដោយ នៅ សុជាតា, 10-11-2018, 07:44 PM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

អត្ថបទនេះ ត្រូវបានសម្រឹតសម្រាំងជាពិសេស ដោយលោកស្រី នៅ សុជាតា សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់សមាគមសាលាត្រាជូ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបាឋកថាសាធារណៈ ស្ដីពី នីតិគ្រួសារ និងវិជ្ជាជីវៈសារការី ដែលប្រព្រឹត្តទៅ កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។

៚ សូមទាញយកជា PDF នៅទីនេះ

៚ ស្វែងរកអតក្ថបទផ្សាយដទៃទៀត ចុចនៅទីនេះ