សិក្ខាសាលារបស់សាលាត្រាជូស្តីពី «ការដោះស្រាយវិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងសំអាងហេតុគតិយុត្ដក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជា»

សិក្ខាសាលារបស់សាលាត្រាជូស្តីពី «ការដោះស្រាយវិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងសំអាងហេតុគតិយុត្ដក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជា»

ដោយ Sala Traju Admin, 02-07-2019, 10:10 PM , ប្រភេទ : សិក្ខាសាលា

មកដល់ហើយ !

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្ដិយសសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណៈជនទូទៅ និស្សិតផ្នែកច្បាប់ ថាសមាគមនឹងមានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពី«ការដោះស្រាយវិវាទកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងសំអាងហេតុគតិយុត្ដក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជា» នាថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ០៨ និង ៣០ នាទីព្រឹក នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ដ និងវិទ្យាសាស្រ្ដសេដ្ឋកិច្ច សហសាល G ។

✍️ដើម្បីចុះឈ្មោះ សូមទាក់ទង
០២៣ ៥៤១ ៥៨៨៨ /០៧៨ ២៩៧ ១៧១ / ០១៦ ៣៦០ ៧៥៧ / ០៨៦ ៧៥៣ ៨៧៤
***សូមរួសរាន់ឡើង ព្រោះកន្លែងមានកំណត់ (១៥០ កន្លែង)
បញ្ជាក់៖ ការចូលរួមដោយសេរី (ទទួលកក់ ៥០ កន្លែង)