ព្រឹត្ដិបត្របច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ១៥០ ១៥១ ១៥២ និង១៥៣ សប្តាហ៍ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្ដិបត្របច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ១៥០ ១៥១ ១៥២ និង១៥៣ សប្តាហ៍ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 06-02-2020, 08:58 AM , ប្រភេទ : បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍

សូមរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្របច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ១៥០ ១៥១ ១៥២ និង១៥៣ សប្តាហ៍ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ ខែតុលា  ឆ្នាំ២០១៩។ សមាគមសាលាត្រាជូ សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះ ក្រុមការងារ សមាជិក សមាជិកា ព្រមទាំងការិយាល័យមេធាវី យុត្តិសាស្រ្តា សម្រាប់កិច្ចសហការឧបត្ថម្ភ និងមន្ទីរសារការីសេដ្ឋាវិទូ  ចំពោះកិច្ចសហការគាំទ្រក្នុងការចងក្រងព្រឹត្តិបត្រនេះឡើង។

៚ ទាញយកជា PDF សូមចុចនៅទីនេះ

៚ ស្វែងរកព្រឹត្តិបត្រលេខមុនៗ សូមចុចនៅទីនេះ