ព្រឹត្តិបត្របច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ១៥៤ ១៥៥ ១៥៦ និង១៥៧ សប្តាហ៍ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្របច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ១៥៤ ១៥៥ ១៥៦ និង១៥៧ សប្តាហ៍ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 05-03-2020, 09:56 AM , ប្រភេទ : បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍

សូមរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្របច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ១៥៤ ១៥៥ ១៥៦ និង១៥៧ សប្តាហ៍ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ ខែវិច្ឆិកា  ឆ្នាំ២០១៩។ សមាគមសាលាត្រាជូ សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះ ក្រុមការងារ សមាជិក សមាជិកា ព្រមទាំងកិច្ចសហការឧបត្ថម្ភ របស់មន្ទីរសារការីសេដ្ឋាវិទូចំពោះកិច្ចសហការគាំទ្រក្នុងការចងក្រងព្រឹត្តិបត្រនេះឡើង។

៚ ទាញយកជា PDF៖ សូមចុចនៅទីនេះ
៚ ស្វែងរកព្រឹត្តិបត្រលេខមុនៗ៖ សូមចុចនៅទីនេះ