ព្រឹត្តិបត្របច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ១៥៨ ១៥៩ ១៦០ និង១៦១ សប្តាហ៍ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ព្រឹត្តិបត្របច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ១៥៨ ១៥៩ ១៦០ និង១៦១ សប្តាហ៍ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 26-03-2020, 05:50 PM , ប្រភេទ : បច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍

សូមរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្របច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្តប្រចាំសប្តាហ៍ លេខ១៥៨ ១៥៩ ១៦០ និង១៦១ សប្តាហ៍ទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៩។ សមាគមសាលាត្រាជូ សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះ ក្រុមការងារ សមាជិក សមាជិកា ព្រមទាំងមន្ទីរសារការីសេដ្ឋាវិទូចំពោះកិច្ចសហការគាំទ្រក្នុងការចងក្រងព្រឹត្តិបត្រនេះឡើង។

៚ ទាញយកជា PDF ៖ សូមចុចត្រង់នេះ

៚  ស្វែងរកព្រឹត្តិបត្រលេខមុនៗ៖ សូមចុចនៅទីនេះ