កញ្ញា វុធ ពេជ្ជតា

កញ្ញា វុធ ពេជ្ជតា


កញ្ញា វុធ ពេជ្ជតា
សមាជិកាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃសមាគមសាលាត្រាជូ

បច្ចុប្បន្ន កញ្ញា វុធ ពេជ្ជតា បម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមេធាវី អេច ប៊ី អេស មានតួនាទីជាជំនួយការផ្នែកច្បាប់។ នៅដើមឆ្នាំ២០២០ កញ្ញាបានចាប់ផ្តើមសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកនីតិភូមិបាល និងបេតិកភណ្ឌ នៅសាកល វិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ដែលសហប្រតិបត្តិការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យហ្សង់ម៉ូឡាំង លីយ៉ុង៣ ប្រទេសបារាំង។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨ កញ្ញាបានចាប់ផ្តើមធ្វើជាជំនួយការផ្នែកច្បាប់នៅឯការិយាល័យមេធាវី យុត្តិសាស្ត្រា។ នៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះ កញ្ញាបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្រាជាភាសាខ្មែរ និងបរិញ្ញាបត្រ នីតិសាស្ត្រជាភាសាអង់គ្លេស (ELBBL) ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច។ កាលពីឆ្នាំ ២០១៦ កញ្ញាជាអ្នកបកប្រែនៅក្នុងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ។

Ms. Vuth Pechta is currently working at HBS Law as a Legal Assistant. In early 2020, she’s starting a Master Degree of Law specialized in Land Law program at Royal University of Law and Economics (RULE) which is under the cooperation with Lyon 3 Université, France program. In 2018, she is a Legal Assistant at YUTTISASTRA LAW OFFICE. In the same year, she graduated from Royal University of Law and Economics in Khmer Law program and English Language based on Bachelor of Law program (ELBBL). In 2016, she is a legal translator at Phnom Penh Municipal Court of First Instance.