សូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះលោក ខៀវ ដារ៉ា ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋាន ស្ដីពី «របៀបចងក្រងវាក្យស័ព្ទអេឡិចត្រូនិក»

សូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះលោក ខៀវ ដារ៉ា ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋាន ស្ដីពី «របៀបចងក្រងវាក្យស័ព្ទអេឡិចត្រូនិក»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 27-08-2020, 04:35 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

 

 

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះលោក ខៀវ ដារ៉ា ប្រធានគម្រោងវាក្យស័ព្ទច្បាប់អេឡិចត្រូនិក ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋាន ស្ដីពី «របៀបចងក្រងវាក្យស័ព្ទអេឡិចត្រូនិក» ជូនកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៦ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ។
👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ