សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោក ហាក់ សៀកលីម ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសធ្វើបទបង្ហាញក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឯកទេស ស្ដីពី «គោលការណ៍ទូទៅរបស់អយ្យការ » និង «គោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី»

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោក ហាក់ សៀកលីម ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសធ្វើបទបង្ហាញក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឯកទេស ស្ដីពី «គោលការណ៍ទូទៅរបស់អយ្យការ » និង «គោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 14-09-2020, 03:55 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោក ហាក់ សៀកលីម សមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្ដិនៃសមាគមសាលាត្រាជូ ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសធ្វើបទបង្ហាញក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឯកទេស ស្ដីពី «គោលការណ៍ទូទៅរបស់អយ្យការ » និង «គោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី» ជូនកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៦ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ