អបអរសាទរទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខួប២៧ ឆ្នាំ(២៤ កញ្ញា ១៩៩៣ - ២៤ កញ្ញា ២០២០)

អបអរសាទរទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខួប២៧ ឆ្នាំ(២៤ កញ្ញា ១៩៩៣ - ២៤ កញ្ញា ២០២០)

ដោយ Sala Traju Admin, 24-09-2020, 12:27 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

ដើម្បីអបអរសាទរទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខួប២៧ ឆ្នាំ(២៤ កញ្ញា ១៩៩៣ - ២៤ កញ្ញា ២០២០) សាលាត្រាជូ បានរៀបចំជា តារាងសង្ខេបឯកសារយោងសំខាន់ៗស្ដីពីនីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា/ Key Bibliographies on Constitutional Law of Cambodia ដែលមានភ្ជាប់នៅខាងក្រោមនេះ៖