សក្ខីកម្មរបស់ កញ្ញា សី សង់តា និស្សិតកម្មសិក្សាជំនាន់ទី ១៦ 

សក្ខីកម្មរបស់ កញ្ញា សី សង់តា និស្សិតកម្មសិក្សាជំនាន់ទី ១៦ 

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 22-10-2020, 10:03 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

«សមាគមសាលាត្រាជូគឺជាសាលាចរន្តគំនិតដែល ជួយបង្ហាត់បង្រៀនកម្មសិក្សាការីទាំងអស់ឱ្យ ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗ ទៅលើជំនាញទន់ និងជំនាញរឹងដែលជាយានឈានទៅរកភាពជោគជ័យ»
សក្ខីកម្មរបស់ កញ្ញា សី សង់តា និស្សិតកម្មសិក្សាជំនាន់ទី ១៦ 

____

នៅសល់តែចំនួន ៣ ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណេះ ឱកាសក្លាយជាកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ!

កម្មវិធីកម្មសិក្សារបស់សមាគមសាលាត្រាជូ  ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមទៅដល់និស្សិតច្បាប់ អោយទទួលបានចំណេះដឹងទាំងផ្នែកទ្រឹស្ដី និងការអនុវត្ដដោយផ្ទាល់ តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយអ្នកជំនាញច្បាប់ នៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ជាមូលដ្ឋាន ,ការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ឯកទេស, ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែម ព្រមទាំងបទពិសោធន៍អនុវត្ដគម្រោងរបស់សមាគមនានា។

👉ស្វែងយល់អំពីតារាងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលលម្អិត សូមចុចនៅទីនេះ

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ