សក្ខីកម្មរបស់កញ្ញា ស្រ៊ុន សុខចេង និស្សិតកម្មសិក្សការីជំនាន់ទី១៦

សក្ខីកម្មរបស់កញ្ញា ស្រ៊ុន សុខចេង និស្សិតកម្មសិក្សការីជំនាន់ទី១៦

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 23-10-2020, 01:37 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

«រយៈពេលបីខែនៅសាលាត្រាជូ បង្រៀននាងខ្ញុំឱ្យចេះសរសេរអត្ថបទច្បាប់មួយដែលប្រកបដោយគុណភាព និងការទទួលស្គាល់ ដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់របស់នាងខ្ញុំនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងថ្ងៃអនាគត»
ជាសក្ខីកម្មរបស់កញ្ញា ស្រ៊ុន សុខចេង និស្សិតកម្មសិក្សការីជំនាន់ទី១៦
____________________

នៅសល់តែចំនួន ១ ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណេះ ឱកាសក្លាយជាកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ!

កម្មវិធីកម្មសិក្សារបស់សមាគមសាលាត្រាជូ  ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមទៅដល់និស្សិតច្បាប់ អោយទទួលបានចំណេះដឹងទាំងផ្នែកទ្រឹស្ដី និងការអនុវត្ដដោយផ្ទាល់ តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយអ្នកជំនាញច្បាប់ នៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ជាមូលដ្ឋាន ,ការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ឯកទេស, ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែម ព្រមទាំងបទពិសោធន៍អនុវត្ដគម្រោងរបស់សមាគមនានា។

👉ស្វែងយល់អំពីតារាងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលលម្អិត សូមចុចនៅទីនេះ

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ