អត្ថបទស្រាវជ្រាវ «ការយោងរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ទៅច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋ តាមរយៈយុត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិ» ដោយលោកបណ្ឌិត ឡុង សារ៉ាពេជ្រ សមាជិកស្ថាបនិកសាលាត្រាជូ

អត្ថបទស្រាវជ្រាវ «ការយោងរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ទៅច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋ តាមរយៈយុត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិ» ដោយលោកបណ្ឌិត ឡុង សារ៉ាពេជ្រ សមាជិកស្ថាបនិកសាលាត្រាជូ

ដោយ , 16-12-2020, 11:20 AM , ប្រភេទ : ឡុង សារ៉ាពេជ្រ,អត្ថបទថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមនាំមកជូនអត្ថបទស្រាវជ្រាវស្ដីពី«ការយោងរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ទៅច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋ តាមរយៈយុត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិ» ដោយលោកបណ្ឌិត ឡុង សារ៉ាពេជ្រ សមាជិកស្ថាបនិកសាលាត្រាជូ
_________________________

ទ្វិកនិយម  (dualism) ក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងច្បាប់អន្តរជាតិ និងច្បាប់ជាតិ មិនត្រឹមជាលទ្ធិច្បាប់ ក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ ប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលទៅលើការអនុវត្តនិងបកស្រាយច្បាប់របស់តុលាការអន្តរជាតិជាពិសេសក្នុងគ្រាដំបូងៗនៃការដំណើរការកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការអន្តរជាតិ។

👉 ទាញយកអត្ថបទស្រាវជ្រាវជាPDF សូមចុចនៅទីនេះ

👉 ស្វែងរកអត្ថបទផ្សាយផ្សេងទៀត សូមចុចនៅទីនេះ

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ