ព្រឹត្ដិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ លេខទី២ (ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២) (ផ្នែកទី១)

ព្រឹត្ដិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ លេខទី២ (ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២) (ផ្នែកទី១)

ដោយ Sala Traju Admin, 03-03-2022, 12:48 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

ព្រឹត្ដិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ លេខទី២ (ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២) នឹងមានដាក់ជាវ ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

សូមអញ្ជើញមកស្គាល់ប្រធានបទនៃអត្ថបទនីមួយៗ និងស្មេរ នៃព្រឹត្តិបត្រលេខ២ (ផ្នែកទី ១ នីតិឯកជន)។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត អាចទាក់ទង៖ +855 97 666 0636 , +855 16 360 757 ឬអ៊ីម៉ែល៖ traju.infos@gmail.com

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ តំណ៖ https://t.me/salatraju