ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសក្នុងខែតុលា

ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសក្នុងខែតុលា

ដោយ Sala Traju Admin, 19-10-2022, 06:55 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានផ្សេងៗ

ព្រឹត្តបត្រសាលាត្រាជូលេខ៣ ថ្មី #trajubulletin3

ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសក្នុងខែតុលា ត្រឹមតែ ៤០,០០០រៀល (ឬ10$) ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង១ក្បាល និងមានថែមជូន Bookmark ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយទៀតផង។

**រាល់ចំណូលដែលបានមកពីការជាវសៀវភៅនេះ នឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីពិសេសរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ ដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពនៃគម្រាងព្រឹត្តិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូរបស់យើង។

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយ: 

+855 97 846 9589
+855 16 360 757
+855 96 812 4723
+855 78 541 885

#TrajuBulletin3
#bookpublishing
#salatraju

👉 ពរឹត្ដិបត្រច្បាប់សាលាត្រាជូ លេខទី៣  ៖ https://t.me/salatraju/3072

👉 Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=169953525635835&id=100078635661464

👉 Channel ៖ https://t.me/trajupublication