កម្រងសំណួរ ចម្លើយ (FAQ) អំពីការចូលជាសមាជិកភាពសមាគមសាលាត្រាជូ

កម្រងសំណួរ ចម្លើយ (FAQ) អំពីការចូលជាសមាជិកភាពសមាគមសាលាត្រាជូ

ដោយ Sala Traju Admin, 12-07-2023, 03:31 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

១.​ តើការចូលជាសមាជិកមានអត្តប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

២. តើការចូលជាសមាជិកមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

ការចូលជាសមាជិកមានពីរប្រភេទគឺសមាជិកគាំទ្រ និងសមាជិកសកម្ម។

៣.​ ​តើប្រភេទនៃសមាជិកនីមួយៗ ខុសគ្នាដូចម្តេច?

៤. តើតម្លៃនៃការចូលជាសមាជិកនីមួយៗ​ ខុសគ្នាដូចម្តេច?

៥. តើការធ្វើប័ណ្ណសមាជិកភាពមានរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ?

៦.​ តើត្រូវទៅយកប័ណ្ណសមាជិកភាពនៅទីណា?

៧. តើប័ណ្ណសមាជិកភាពមានសុពលភាពរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ?

៨.​ តើការបើកចូលជាសមាជិកភាពក្នុងគោលបំណងអ្វី?

៩. តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលជាសមាជិកភាព?

១០. តើការបងវិភាគទានតាមរបៀបណា?

១១.​ តើការចូលជាសមាជិក តម្រូវត្រូវមានឯកសារអ្វីខ្លះ?

១២.​ តើពេលចូលជាសមាជិកហើយ អាចប្តូរចូលជាសមាជិកផ្សេងបានដែរឬទេ?