ដំណឹងជ្រើសរើសនិស្សិតកម្មសិក្សាថ្មី ជំនាន់ទី​ ៩

ដំណឹងជ្រើសរើសនិស្សិតកម្មសិក្សាថ្មី ជំនាន់ទី​ ៩

ដោយ Sala Traju Admin, 18-05-2018, 02:12 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតកម្មសិក្សា ចំនួន ៥​ រូប ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់អាចទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារក្នុងវិស័យច្បាប់។

អត្ថប្រយោជន៍

✍️ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចុចតំណរនេះ៖ http://salatraju.com/Work%20with%20us/Internship

📆ផុតកំណត់ថ្ងៃ ២៥ ឧសភា ២០១៨

Instagram