ព័ត៌មានថ្មី៖ កញ្ញា​ ជន​ មុនីរ័ត្ន​ អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូង

ព័ត៌មានថ្មី៖ កញ្ញា​ ជន​ មុនីរ័ត្ន​ អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូង

ដោយ Sala Traju Admin, 14-08-2017, 01:33 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូមានសេចត្ដីសោមនស្ស និងសូមស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានដ៏កក់ក្ដៅនៃកញ្ញា​ ជន​ មុនីរ័ត្ន អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងសាលាត្រាជូ។

ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កញ្ញា​ ជន​ មុនីរ័ត្ន  សូមចុចនៅទីនេះ