ព័ត៌មានថ្មី៖ លោក ឃុន សូណា ទីប្រឹក្សាគណ:កម្មការប្រតិបត្តិសាលាត្រាជូ

ព័ត៌មានថ្មី៖ លោក ឃុន សូណា ទីប្រឹក្សាគណ:កម្មការប្រតិបត្តិសាលាត្រាជូ

ដោយ Sala Traju Admin, 21-08-2017, 07:05 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូមានសេចត្ដីសោមនស្ស និងសូមស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានដ៏កក់ក្ដៅនៃ លោក ឃុន សូណា  ទីប្រឹក្សាគណ:កម្មការប្រតិបត្តិសាលាត្រាជូ

ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ លោក ឃុន សូណា  ចុចនៅទីនេះ