សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសកម្មសិក្សាការីថ្មី

សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសកម្មសិក្សាការីថ្មី

ដោយ Sala Traju Admin, 25-01-2018, 09:55 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតកម្មសិក្សាចំនួន ​៥ រូប សម្រាប់ ខែកុម្ភៈ ដល់ ខែ​ឧសភា ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់អាចទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារក្នុងវិស័យច្បាប់។

សម្រាប់ព័ត៌មានមន្ថែមសូមចុចនៅទីនេះ