ចុចនៅទីនេះ ។"/> ចុចនៅទីនេះ ។"/>
វត្តមាននៃ កញ្ញា ដានី ច័ន្ទ្ររស្មីឈូករ័ត្ន អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សាលាត្រាជូ

វត្តមាននៃ កញ្ញា ដានី ច័ន្ទ្ររស្មីឈូករ័ត្ន អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សាលាត្រាជូ

ដោយ Sala Traju Admin, 26-01-2018, 06:33 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូមានសេចត្ដីសោមនស្ស និងសូមស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានដ៏កក់ក្ដៅនៃកញ្ញា ដានី ច័ន្ទ្ររស្មីឈូករ័ត្ន អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សាលាត្រាជូ។ ប្រវត្តិរូបសង្ខេបចុចនៅទីនេះ