សៀវភៅណែនាំកម្មវិធីលម្អិតឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់កម្មវិធីកម្មសិក្សារបស់សមាគមសាលាត្រាជូ

សៀវភៅណែនាំកម្មវិធីលម្អិតឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់កម្មវិធីកម្មសិក្សារបស់សមាគមសាលាត្រាជូ

ដោយ , 11-02-2021, 03:26 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមនាំមកជូននូវសៀវភៅណែនាំកម្មវិធីលម្អិតឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់កម្មវិធីកម្មសិក្សារបស់សមាគមសាលាត្រាជូ។

កម្មវិធីកម្មសិក្សារបស់សមាគមសាលាត្រាជូ  ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមទៅដល់និស្សិតច្បាប់ អោយទទួលបានចំណេះដឹងទាំងផ្នែកទ្រឹស្ដី និងការអនុវត្ដដោយផ្ទាល់ តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយអ្នកជំនាញច្បាប់ ទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ជាមូលដ្ឋាន ,ការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ឯកទេស, ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែម ព្រមទាំងបទពិសោធន៍អនុវត្ដគម្រោងរបស់សមាគមនានា។

👉 ទាញយកកម្មវិធីកម្មសិក្សារបស់សាលាត្រាជូ ជាPDF សូមចុចនៅទីនេះ 

👉 ព័ត៌មានស្ដីពីការជ្រើសរើសកម្មសិក្សាការី ជំនាន់ទី១៨ សូមចុចនៅទីនេះ 

👉 Facebook សាលាតា្រជូ សូមចុចនៅទីនេះ

👉 ដើម្បីចូលមើលព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ សូមចុចនៅទីនេះ

👉 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទ៖ ០៩៦ ៤៣៧ ៤៣១៣ / ០៧៨ ៥៤១ ៨៨៥  / ០១៦ ៣៦០ ៧៥៧

ផុតកំណត់ការទទួលពាក្យ, ថ្ងៃទី០១ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ