ដំណឹងជ្រើសរើស កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី២១ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ

ដំណឹងជ្រើសរើស កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី២១ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ

ដោយ Sala Traju Admin, 08-07-2022, 05:01 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

ដំណឹងជ្រើសរើស កម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី២១ របស់សមាគមសាលាត្រាជូ!
———————————
សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្ដិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី២១ ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតផ្នែកច្បាប់ទាំងអស់ដែលមានការតាំងចិត្ដខ្ពស់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងកំពុងស្វែងរកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យច្បាប់។

📅📅  ផុតកំណត់ដាក់ពាក្យថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

👉 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទ៖ ០៩៧ ៦៦៦ ០៦៣៦ / ០៧៨ ៥៤១ ៨៨៥  / ០១៦ ៣៦០ ៧៥៧

👉 ទាញយកកម្មវិធីកម្មសិក្សារបស់សាលាត្រាជូ ៖ ចុចទីនេះ 

 👉 តំណក្នុងវេបសាយ៖ ចុចទីនេះ 

👉 Facebook Page សាលាត្រាជូ តំណ៖ ចុចទីនេះ

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ តំណ៖ ចុចទីនេះ