នីតិសមុទ្រ និងអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ ១៩៨២» ព្រមទាំង «ឈ្វេងយល់អំពីនីតិវិធីច្បាប់អន្តរជាតិនៃការដោះស្រាយវិវាទសមុទ្រចិនខាងត្បូង៖ ករណីប្រទេសហ្វីលីពីន និងចិន» ។"/>
លោក ផល ពិសាល
លោក ផល ពិសាល
សមាជិកស្ថាបនិក និងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ, បេក្ខជនបណ្ឌិតច្បាប់ (បារាំង)
ឯកទេសនីតិសមុទ្រ និងការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រ​​
--------------- ៚---------------

លោក ផល ពិសាល សព្វថ្ងៃជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈឯកទេសនីតិសមុទ្រ និងការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រ​​នៃសាកលវិទ្យាល័យ Jean Moulin Lyon 3 ប្រទេសបារាំង។ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាហារូបករណ៍នៃកម្មវិធី "Bourse d'Excellence Eiffel" ផ្តល់ដោយក្រសួងការបរទេសបារាំង គាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ (ផ្នែកស្រាវជ្រាវ) មកពីសាកលវិទ្យាល័យខាងលើ ដោយបានសរសេរនិក្ខេបទទាក់ទងនឹង៖ "ការកំណត់ព្រំដែនតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្ររវាងប្រទេសកម្ពុជា ថៃ និងវៀតណាមក្នុងឈូងសមុទ្រថៃ" ។ ពិសាល មានបទពិសោធន៍ការងារប្រហែលជាពីរឆ្នាំក្នុងវិស័យច្បាប់អន្តរជាតិ ដោយថ្មីៗនេះ គាត់បានធ្វើជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯតុលាការអន្តរជាតិនីតិសមុទ្រនៃទីក្រុងHamburg (International Tribunal for the Law of the Sea)  និង នៅឯវិទ្យាស្ថានម៉ាកស៍ប្លង់នៃនីតិសាធារណៈប្រៀបធៀប និងនីតិអន្តរជាតិ (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law)។ លើសពីនេះ គាត់ធ្លាប់ចូលរួមក្នុងនាមជាបេក្ខជនអាហារូបករណ៍នៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរដូវក្ដៅរៀបចំដោយបណ្ឌិត្យសភានីតិអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេ (ប្រទេសហូឡង់) និងវគ្គសិក្សារដូវក្ដៅជាច្រើនទៀតទាក់ទងនឹងនីតិសមុទ្រ ដូចជានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ចិន កូរ៉េ ឥណ្ឌា និងប្រទេសអង់គ្លេស។ ចំពោះស្នាដៃស្រាវជ្រាវ ពិសាលបានសរសេរអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយចំនួនរួមបញ្ចូលទាំង «នីតិសមុទ្រ និងអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រ ១៩៨២» ព្រមទាំង «ឈ្វេងយល់អំពីនីតិវិធីច្បាប់អន្តរជាតិនៃការដោះស្រាយវិវាទសមុទ្រចិនខាងត្បូង៖ ករណីប្រទេសហ្វីលីពីន និងចិន» ។

Instagram