បាឋកថាសាធារណៈថ្មី ស្ដីពី «សិទ្ធិបោះឆ្នោត» ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨