" វិជ្ជាជីវៈមេធាវីនៅប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសបារាំង និងក្នុងក្របខណ្ឌយុត្តាធិការអន្តរជាតិ"​ ថ្ងៃទី១៧  ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧