សាលាត្រាជូ

ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រ

ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រមានតួនាទី និងភារកិច្ចសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្តល់យោបល់នានា ក្នុងគោលដៅជំរុញការងារស្រាវជ្រាវរបស់សាលាត្រាជូ ឲ្យមានការរីកចម្រើនជាភិយ្យោភាព។ នៅក្នុងន័យនេះ ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រផ្តល់ជាអនុសាសន៍ដើម្បីតម្រង់ទិសលើគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនានារបស់ត្រាជូ ព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ និងធានាសង្គតិភាពនៃស្នាដៃស្រាវជ្រាវ។ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រមានរាយនាមដូចខាងក្រោមនេះ៖